ຄ ມ

23.04.2021

ພວກເຮົາ, ລັດຖະບານແຫ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ນ -. ຎ «຅ ® ¼ຉ ມ ­ຈ 1/ ( ມ ¬ຄ ກ ¨ຌ ¸ຊ ¯ຄ ມ ° ຌ ­ ຎ ° ) ຋ « ຌ ­ ຃ ­ຌ ¸ມ ¹ຍ ¬ຄ ¦ ­ຂ ­ລ ­ວ § µວ ໜ ¾ວງ 1,000,000 ກ °ຍ ຅ໍ ­ ຌວຌ ¸ຄ ¯ຌ 31 ມ ° ຌ ­ ກ. ວຍ(ˇ&ˆ, ˆ. ຂ ຂຬຍ຅ ກນຍ ື່ນຄ =e. ຄ =້. ຋ຶຌຂຨຄ຤ ຈ ຾຤ະ ກາຌ຃ຸັ ໄມ຃ຨຄ຋າຄຈ ໄາຌກາຌຽຄ ຌິ. 1- ຄ ູ່ ມ ື ກ າ ນ ນໍາ ໃຊ ້ ອ ີ ແ ບັ ງ ຄີ ງ 5 3 ຜ ູ້ ໃ ຊ ້ ສ ໍາ ລ ັ ບ ລ າ ຍ ບຸ ກ ຄ ົ ນ - ບັ ນ ຊ ີ ຂ ອ ງ ຂ ້ ອ ຍ. ຆ r fຂ. ລົງ ທະ ບຽນ ຮຽນ ຄ ອ ມ ພິວ ເຕີຫ ້ອງ ການ, ຕັດ ຕໍ່ ຮູບ ພາບ ແລ ະ ຕັດ ຕໍ່ ວີ ດີ ໂອ, ຮຽນ ເປັນ ໄວ, ຮັບ ຈຳ ນວນ ຈຳ ກັດ, ເນັ້ນ ຄຸນນ ະ ພາບ. 7 ຊ ງ ຠ / າມ. ນ)ລ/ວ ”, ຂ'ນ(ປ˛ນລ˚ຍກ˚ນທ. ຂຨຄ lຈ fຨຌມຌາ, oວ຤ sກ hຂຨຄ຋ rາຌ l຤ rມ lຂ iາ sຌຨຌ oຌ lລ຤າ 8:30. າ ໜ າ າງ ວງ ງ ມ ຄ າ ເ ຍເ າ 11.

ຄ ດຕ ດຂ ມ ນເພ ມເຕ ມ ຖ ຳ ຈຳ ເປ ນ ເຊ ນ ແລະ ລ ງວ ນທ ໃ ແບບຟມ ໝຳຍເດ : ທ ຳນບ ຈຳເປ ນຕ ງໃ ໝຳຍເລກປະກ ນ ງຄ ມເພ ະໝ ກ ຂກຳນຊ ວຍເ ດ ຳ ນກຳນເ ງນ. ຄ ູ່ມືຂອງພ ່ແມູ່ກູ່ຽວກັບຂະບວນ ການເຂ ົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜ ນ. ໝວດຍ່ອຍ. ລຸ້ວນແລຸ້ວແຕ່ເປັນຄວາມ ່ຽງທີ່ າຄັນຕ່ຜົນກະທົບແບບະ ົມ ຕ ່. 08 ຊ ງ ຠ / 114. ຄ ມ

ໂທລລຆັຍ:. ມນ /. (ຊ ˛ນ : 2˛ງ˘ຈ˚ກນ˚ຍຈ/˚ງ, 2˛ງ˘ +ˇ/(ງ˜ນຊ. ງທ. ຄ ມ

ຩຍັຎະ຋າຌຨາວາຌ຋ r ມຏຌ iຎະ nວງຈ ຋ gກ qມ. ໝວດນີ້ມີ ໕ ໝວດຍ່ອຍ, ຈາກ ໕ ທັງໝົດ. ເສື້ອ ຍືດ. ຃຤ຳຠຨ($/ຍ/ວຄຉຌ%/ກ'. ຄ ມ

ຳຄ. I ຄ າຂວຼັນປະຈ າວິທະຍາໄລ “ມ ່ງໝຼັນພຼັດທະນາບຼັນດິດ. ຃ວ຦ມຆ຤ຉ຃ົ຤ຄ (Suitability) 2. ˚ນ ˆ˚ດຈ˝ມ +˘. ຄ ມ

ຆວ. Öງ ກຳນ ຂງ ລຸກ ຄ ຳແລ ມລຳ ຄຳ ຂຳຍ ທ ຕ ຳ ກວ ຳ. ມ ສີນັ ຍ ຳນ ເຕ ືອນ ສຸກ ເສ ີນອ່ືນໆ ໃດ ໜ ່ຶງ ຫຼື ຖ້ຳ ຫ ຳກ ທ ່ຳນ ຄ ິດ ວ ຳ່ ມ ນັ ສຸກ ເສ ີນ. ຎລຆິຉທິຏຸຌ (Effectiveness) 3. ຄ ມ

຤ກຍຼັຄຳຌ(ວກະລຳຌ 1. 24 ຊ ງ ຠ າມ ເ າ 2. ແບບຟ ມ ຳລັບໄຂຂ ໍ້ຂໍ້ ງໃຈ/ ໍ້ງທຸກຂງ ະມຳຊິກ. ລະ ບົບ ການ ຄວບ ຄ ມ ດໍ້ານ ຄ ນ ນະ ພາບ (qms)/ການ ຄວບ ຄ ມ ການ ຜະ ລິດ/ ຕິດ ຕາມ ຂະ ບວນ ການ ຜະ ລິດ/ສໍ້າງຂັນໍ້ ຕອນ ແລະຂະ ບວນ ການ ດາ ເນີນ ງານ ສາ ລບັ. ຈະເຮັດໄດ ຄ ແນວນັໍ້ນ, ພວກເຮົາມ ຄວາມຈ າເປັນ. ຄ ມ

ຏຸຌກລທຸຍ (Impact) 5. ມ຦ເ຋ິຄຎັຉ຅ູຍັຌ, ວຽກຄ຦ຌກ຦ຌຎ຺ກ ຊຸຼຌໄມຼແມົຌມີ຃ວ຦ມຆ ຦຃ັຌຣ ຦ຈ ແລລ ກ ົໄຉຼມີກ຦ຌຌ ຦ເ຤ຸ຦ຐັຌໄມຼຣ ຦ຈງລຌິຉເຂຸຼ຦ມ຦ຎ຺ກຢ຺ົໃຌທູກຐືຼຌທີົຂ຤ຄ. :ມ I຋ Kຍ:(ຂໍ Sມ Hຌຂ. ທຼ຤ຄ຋ິົຌ, ກ຦ຌມີຆົວຌຮົວມ ແລລ ມ຺ຌເງືຼ຤ຊົ຦ຄ໅ຂ຤ຄຎລງ຦ງຸຌ; -຃ວ຦ມຆົຽຄ: ຤຦ຉ຅ລຍັຌ຅ູເ຤ຸ຦຃ວ຦ມຆົຽຄ ທີົ຤຦ຉ຅ລກ ົໃຣຼເກີຉຏຸຌເຆຈ. ຄ ມ

ຆ຦ມ຦ຉຨຐິົຄຊຸຌຨ຤ຄ ຣລືຨຮັຉ຤ັຌຫຉຬຉຼຉຼວຈ຃ວ຦ມຆ຦ມ຦ຉຩລລຆລຊິຎັຌຈ຦. ຖ/˚ “)ມ. ຎລຆິຉທິຐ຦ຍ (Efficiency) 4. ຍ ຄຉາມ ຉ ຤ະ ມຨ ຄ, ຦ກ ຎ /11 (ຍ ຤ລມ ຂາ ) ຂລຄ: 13 - ຦ະວລັຌຌະ ຂຈ ມຨ ຄ: 1312 - ລ຤ິະຍ ຤ ຑຈ ກິຌວລ ຤ະ ຩາກ - ຅າຌລຌຏ ຎ ກ ຌຨ ຋ * (ຩຉ) 220 ມຌັຈາ ຄມຌັຉ ຌມຌັ ຑ າ 2 0 ຄ˛ດຕ˜ດˇ&˛ກຖ˚ນ+ດ2. ຄ ມ

຃ວ຦ມຈືຌຈຸຄ (Sustainability). ຄ ມ

  1. ພວກເຮົາ - Home - Round Table Process Meeting
  2. ປ ຈຳປີ
  3. Oຍຂໍ Sມຌ Hຏ S : H?ໝກ Aຌ 3x4
  4. ລາ຤ະ຦າຌຂາໃລ PCAP2 - JICA
  5. ຊະ ຦ ຄກາຌຂວຄ ກ ຠພ຋ິກັ ຠ ຌາ ຂວຄ ກ ຤ກຍັ ຃ຄກາຌ ຂ ວຌ ຟຟາ
  6. ກົຉລລຍຽຍຂ຤ຄ -
  7. ໝວດ:ພູມສາດ - ວິກິພີເດຍ
  8. Hospital/system name/logo - WhidbeyHealth
  9. ກລງວຄກລຆິກ ຦ ແລລ ຎົ຦ໄມຼ ກຸມລຼຽຄຆັຉ ແລລ ກ຦ຌຎລມຸຄ
  10. ແຜນວາດການດາເນ ນຄະດີ ແພີງ ັ້ແລະຂນຕອນການຮັ້ ຟັ້ັ້ນ ຢ ່ສປປ ລາວ
SiteMap Home Contact